سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حوران

 

گاهی می خواهی بنویسی ولی نمی توانی و گاهی می توانی ولی نمی خواهی........

 

وشاید کسی باشد که روزی به جای من بنویسد تا من آرام گیرم.....

 

می خواهم فکر کنم ولی نمی توانم ....می خواهم گریه کنم ولی نمی توانم .....ولی می توانم بخندم ....بخندم به گریه هایم...

 

همیشه می توان خوب بود ولی همیشه نمی توان خوب ماند ..... وشاید من با خوب رفتن بتوانم خوب بمانم ......

 

دلم گرفته امشب ....نمی دانم چرا؟!1! ....شاید برای قاصدکی! ....وشاید برای تو!! .....

 

من تنها هستم ولی بازهم گاهی دلم می خواهد با کسی باشم که بتوانم با اوتنها باشم .... ولی او تنها نیست، من تنها هستم!

....وما هرگزباهم نیستیم تا تنها باشیم.....کاش می شد ما تنها باشیم.....

 

چقدر دوست دارم دوستش را که دوست دارد دوست دوستش را که دوست دارد دوستی را.......

 

بله من همانم که در چشمان تو می گرید ولی تو نمی بینی چون که تو هرگز گریه نخواهی کرد برای من .....

 

ومن آن عشق خداوندی ام که خداوند عاشق شدن را به من آموخت که عاشق بمانم تا هرگز به فکر معشوق نباشم .....که

معشوق من تنها معبود محبوب من است....وزیبایم کرد تا در زیبایی خویش زیبایی تو را ببینم....وزیبایی ترا در زیبایی

خداوندی....ومن همینم حوران....ارسال شده در توسط حوران
  1. گاه گرد، باید بود تا گذر کنی وگاه گِردِباد باید بود تا سفرکنی......گاه گردباد باید تا طوفان کنی وگاه گَردِباد باید بود تا توفان کنی.....

ارسال شده در توسط حوران
  1. گاه گرد، باید بود تا گذر کنی وگاه گِردِباد باید بود تا سفرکنی......گاه گردباد باید تا طوفان کنی وگاه گَردِباد باید بود تا توفان کنی.....

ارسال شده در توسط حوران

کنکور:

 

ادبیات : سه سوال معنی لغت ......دوسوال غلط املایی...... سه سوال تاریخ ادبیات...... پنج سوال دستور ( واج تکواژ واژه نگارش نقش وابسته ها مشتق مرکب وحذف فعل ....)...... سه سوال آرایه های ادبی( تشبیه استعار مجاز کنایه ایهام جناس تشخیص اسلوب معادله حسن تعلیل اغراق پارادوکس تضاد حس آمیزی مراعات نظیر سجع واج آرایی تکرار لف نشر....) .......نه سوال قرابت معنایی......     92/2 درصد........

 

عربی :

 

هفت سوال معنی ( فعل وصیغه ها و....)..... متن ودرک مطلب هفت سوال ( دو تا معنی دوتا صرف وسه تا شکیل ...) یازده سوال دستور صرف ونحو ( مبتدا خبر اعراب اعلال مفعول فیه مفعول مطلق حال تمیز مستثنی منادا اسم کان حروف ان و......)..... 90 درصد......

 

دین وزندگی:

متن کتاب خط به خط آیه ها مفاهیم آن وارتباط ها...... 100 درصد.....

 

زبان:

 

پنج سوال دستور ....... پنج سوال لغت ...... پانزده سوال متن ودرک مطلب .....50 درصد....

 

..............................

زمین : 50 درصد

 

ریاضی :

 

معادلات ......تایع ....حد ....پیوستگی .....مشتق .....هذلولی ودایره ..... معادله خط ..... انتگرال.... آمار واحتمال ......هندسه ....مثلثات..... 20 دصد.....

 

فیزیک :

 

آینه ها وعدسی ..... شکست نور ...... گرما ..... فشار .....قانون گازها...... الکتریسیته ساکن..... خازن .....الکتریسیته جاری ومدارها .....آهن ربا ...... مغناطیس ونیرو وجهت ها......

حرکت .....قوانین نیوتن ..... نوسان ..... موج ....فیزیک اتم ......70 درصد......

 

زیست:

سال دوم : زیست مولول .....سلول ....بافت جانوری وگیاهی..... گوارش ....تنفس....قلب وعروق ...... انتقال درگیاهان .....کلیه .....اندام حرکت....

سال سوم : ایمنی ....عصب ....اندامهای حسی..... هورمون..... دی ان آ ..... کروموزوم..... میتوز..... میوز..... وراثت .....زیست گیاهی...... رشد نمو گیاهی وجانوری......

 

پیش : پروتیین سازی وژنتیک..... تنظیم بیان ژن...... مهندسی ژنتیک...... آغاز جهان..... نظریه لامارک و اشتقاق گونه ها..... انخاب طبیعی وجهش.....ژنتیک جمعیت......مسایل زنتیک...... پراکندگی جمعیت وگونه زایی ..... رفتار جانوران...... ویروس ....باکتری ...... آغازی .... قارچ...........     95 درصد......

 

شیمی :

سال دوم : اتم .....جدول ..... پیوندهای یونی..... پیوندهای کوالانس وساختار لوییس

 

سال سوم : اسکیومتری ( معادله موازنه رابطه)...... ترمودینامیک..... محلول ها....

 

سال پیش : سنتیک ...... تعادل........ اسید وباز...... الکتروشیمی...... 90 درصد......

 

........................................

 

راز موفقیت:

 

چهارتی:  تمرکز تلاش تست و توکل.......

 

با آرامش عمیق ودقیق ومفهومی بخوان ......ارسال شده در توسط حوران

کنکور:

 

ادبیات : سه سوال معنی لغت ......دوسوال غلط املایی...... سه سوال تاریخ ادبیات...... پنج سوال دستور ( واج تکواژ واژه نگارش نقش وابسته ها مشتق مرکب وحذف فعل ....)...... سه سوال آرایه های ادبی( تشبیه استعار مجاز کنایه ایهام جناس تشخیص اسلوب معادله حسن تعلیل اغراق پارادوکس تضاد حس آمیزی مراعات نظیر سجع واج آرایی تکرار لف نشر....) .......نه سوال قرابت معنایی......     92/2 درصد........

 

عربی :

 

هفت سوال معنی ( فعل وصیغه ها و....)..... متن ودرک مطلب هفت سوال ( دو تا معنی دوتا صرف وسه تا شکیل ...) یازده سوال دستور صرف ونحو ( مبتدا خبر اعراب اعلال مفعول فیه مفعول مطلق حال تمیز مستثنی منادا اسم کان حروف ان و......)..... 90 درصد......

 

دین وزندگی:

متن کتاب خط به خط آیه ها مفاهیم آن وارتباط ها...... 100 درصد.....

 

زبان:

 

پنج سوال دستور ....... پنج سوال لغت ...... پانزده سوال متن ودرک مطلب .....50 درصد....

 

..............................

زمین : 50 درصد

 

ریاضی :

 

معادلات ......تایع ....حد ....پیوستگی .....مشتق .....هذلولی ودایره ..... معادله خط ..... انتگرال.... آمار واحتمال ......هندسه ....مثلثات..... 20 دصد.....

 

فیزیک :

 

آینه ها وعدسی ..... شکست نور ...... گرما ..... فشار .....قانون گازها...... الکتریسیته ساکن..... خازن .....الکتریسیته جاری ومدارها .....آهن ربا ...... مغناطیس ونیرو وجهت ها......

حرکت .....قوانین نیوتن ..... نوسان ..... موج ....فیزیک اتم ......70 درصد......

 

زیست:

سال دوم : زیست مولول .....سلول ....بافت جانوری وگیاهی..... گوارش ....تنفس....قلب وعروق ...... انتقال درگیاهان .....کلیه .....اندام حرکت....

سال سوم : ایمنی ....عصب ....اندامهای حسی..... هورمون..... دی ان آ ..... کروموزوم..... میتوز..... میوز..... وراثت .....زیست گیاهی...... رشد نمو گیاهی وجانوری......

 

پیش : پروتیین سازی وژنتیک..... تنظیم بیان ژن...... مهندسی ژنتیک...... آغاز جهان..... نظریه لامارک و اشتقاق گونه ها..... انخاب طبیعی وجهش.....ژنتیک جمعیت......مسایل زنتیک...... پراکندگی جمعیت وگونه زایی ..... رفتار جانوران...... ویروس ....باکتری ...... آغازی .... قارچ...........     95 درصد......

 

شیمی :

سال دوم : اتم .....جدول ..... پیوندهای یونی..... پیوندهای کوالانس وساختار لوییس

 

سال سوم : اسکیومتری ( معادله موازنه رابطه)...... ترمودینامیک..... محلول ها....

 

سال پیش : سنتیک ...... تعادل........ اسید وباز...... الکتروشیمی...... 90 درصد......

 

........................................

 

راز موفقیت:

 

چهارتی:  تمرکز تلاش تست و توکل.......

 

با آرامش عمیق ودقیق ومفهومی بخوان ......ارسال شده در توسط حوران

 شاید روزی عشق سراغ من آید .....آن روز به عشق خواهم گفت که عشق منم ......وعشق خواهد گفت: نشانه ای بیار .....و من آهی خواهم کشید که از یک شعله آن جهنم عشق خواهد سوخت.....آری جهنم عشق!!!.....  تا دیگرکسی در دوزخ عشق نسوزد..... 


ارسال شده در توسط حوران

ای سوزش بادهای خزان! .....آیا زوزه های سوزش چشمان کم سوی مرا نمی بینید که از بس درسوزفراقش سوختم وگریستم، حلقه های خشکیده ی من همچون کاسه های خون پاشیده شده  !!! ......آیا آتش سیلاب اشک های روان مرا برسینه های غمزده ی چاک چاکم نمی بینید، که چه شب ها در فراق همدم هم دمم هردم، دم به دم تا دم دم چه خون ها ازاعماق دریای قلبم گریستم .....ای دل ودلبرو دل وجان من! چرا دل زخم خورده ی مرا با تیغ فراق می دریّ ومی روی؟!!!!...... کاش می شد که تو هم، دمی، چوهمدمی یا چودمی، ضجرزجراین فراق دل مهجورمرا می کشیدی می کشیدی که من چه ها کشیدم ورفتم.....آه چه ها کشیدم ومردم ....آه! ای خوشی های تلخون من! ......کجا هستید؟ ای تلخی های شیرین من! بیایید ببارید برمن که دیگربه شیرینی این تلخی ها خوشم من .... ای حبیب وطبیب ناپیدای هرپیدای من! پیدا شو پیدا شو امشب که درمان قلوب مضجور مزجورمهجوردی جور مرا، چون حواله ی دُرد خونابه ی هجران درد نرگسی ات، شیرین بخش ای شیرین بخش من!....آه ای درد هردرمان من! چرا دردم نمی دهی تا درمان شوم...... ای آه من آهی بکش تا بسوزم در سوزتو با آه توای کوی من سویم بده مویم بده بویم بده .......چرا قهرم نمی کنی تا بوست کنم بویت کنم برپای شاخی شوخت کنم ......آه! محتاجم محتاج محتاجم محتاج، محتاج به دستان بی نیازتو ای دستان بی نیازمن ای دستان دستگیرمن ای دِستان دَستان من!!......ای پرده های پرده های بی پرده ی من! پرده های ماتم کشیده ی عشق ماتت را مکش برنرده های قلب شیشه ای من ...... ای بوی من ای موی من! ..... ای صورت ناپیدای عشق ! .....بگذارگوشه ی گوش وپیچشش مژگان تودرکنج چشمان نابنیای من چون گوشه باشد ای گوشواره ی من ..... آه! ای آه منجمد رنجیده در کنج خزان دل خزیده ی من! بگذار گریه های خاکستری نمکشیده ی بارانی خاکستروجودم، همیشه درآغوش تو ببارند تا ذرات گل وجودم در گل قاب قالب سینه ی تو شکل گیرند....... بگذاراین نفحات آه داغ نفس بی رمقم، تندیس زرین عشق خاکستری وجودم  را درروشنایی پنجره چشمان آهووش تو به تصویر کشند ......ای غنچه ی باغچه ی طاقچه ی بقچه ی قلب مهجورمن! بگذارپروانه های بوسه های سرخاب نمناک سراب کویرلب مستانه ام برلب جان بام ترک خورده ی لبتاب بی تاب تو پروازکنند...... که هرشب تمام شب چون شب به شبی درکنج ایوان شب از درون، شبانه می گریم...... آه ای نازنازنازنازنین ناوک اندام سیمین تن من ! بگذار هرشب ازیاد خیال شب خیال انگیز قطرات خشکیده ی خاطرات نمکشیده ی لبان ترک خورده تو پرپرزنم با خیال خیس گلپرهای گلواژه های گونه های گلگون غبارآلود، تا غبارهجران دیده ی صورت مه کشیده ی تابوت تورا ازگوشه ی دیوارخاطرات قلب پاره پاره شده ام پاک کنند....... تا هرلحظه با توباشم ......با تونفس کشم..... و بنوشم ترا...... ودرهوای دیدارخیال دیدن تو برصورت ماه بوسه زنم.........آه ای روزهای شب من! من ازتاریکی شبهای مهتابی تو می نالم که در نورشب تاب تو، کنار لبتاب گم شده ام ......و فراموش شده ام .... ای موی سپید مادرعشق! بنواز این تاربریده ی چنگیده ی جنگیده ی چمیده ی مژگان یار را ......تا که هر لحظه ازاو بنوازم .... هرنفس تا همنفس به او بنازم......ای قطره های خشکیده باران غم! آیا می دانید؟ که قطرات گلواژه های لرزیده ی من حکایت چشمان عشق ماهتاب اورا دارد؟! ....آه ای وجود وجود بی وجودمن! گریه نکن گریه نکن ...... که دیگر دنیای من تمام شده تمام شده...... ولی ای خوش که دنیای محبت اوهنوز مانده درآسمان دلم... آه که تمام شعرهای من حکایت از مرگ می کند ولی مرگی برای زندگی، زنده شدن در او، مردن برای او ...... بس کنید ای شکایتهای حکایتهای من بس کنید ای شرح های شرحه شرحه من....بس کنید که من دیگر کودکانه می گریم کودکانه می گریم تا هیچ عالمی صدای هق هق ناله های مرا نفهمد..... نفهمد تا اینچنین با صدای بلند در لابلای شعرهای پوچم ، هیچ می گریم............ 


ارسال شده در توسط حوران

می دانم......کسی مرا دوست دارد....


ارسال شده در توسط حوران

خدایا! من این آخرین شبم را می خواهم با توباشم .......برای تو باشم ......... پس بگذاراین شب آخرم را تا آخرشب با تو به آخررسانم ای آغازبی پایان من!.......ای صورت زیبای بی صورت من!......... وسیرت زیبای هرصورت من! .......وای زیباترین صورت سیرت زیبای من!........ بگذار درسینه ی اقیانوس آغوش آرامت، همچون امواج دریای خروشان بشدت گریه کنم....... ولی نگذاراین صورت مِه آلود من نقاب چهره ی زیبای توگردد...... ای نازترینِ نازنین من! بگذار با نازکترین گلبرگ گلواژه های سرخ آلاله های دشت مجنون، برساقه های دل نازک اندامت خوب بپیچم وشب را تا سحرازپیاله های جام شراب ارغوانی شبنم غنچه های لبان رعشانت سیراب شوم......... و دیوانه واردرآغوش مستانه ات غصّه ی هزارویک شب کلک مهتاب حورانت را بخوانم.......ای باغ گیلاس من! بگذاربرشکوفه های بنفشی گونه های سرخت بوسه زنم ........ ویا حداقل بگذارازدورتماشایشان کنم وعمیق ببویم نفس های گرم غنچه های نوشکفته ی سرخ را ......... تا که هرلحظه جانی تازه بگیرم؛ ........ای پرستوی زیبای من! بگذارمیان آغوش دوبال چلچله های صورت زیبای ترا درآسمان دل ببوسم ........ تا که طاق پیوسته ی ابروان گنبد مینایی تو، چترشوق رنگین کمانِ ساحل لب شود درافق های سرخِ زرددلان عالم عشق.......آه! ای وجود شیرین من! چگونه آوای نم نم باران دوست داشتنِ تگرگ های لبان خشکیده ام را ازچشمان خسته ی این پنجره ی کوچک غمگین گوشه نشین برای تو زمزمه کنم......ونقل ونبات خنده های عسلی ترا برجان و دل شکسته ی برگل نشسته ام مزمزه کنم......چگونه بگویم که ای پروانه ی من! "من ترا همچون شهد تمام گل های عالم دوست دارم" .......ای گلخانه ی من! ریشه ی نهال این عشق کُرخیده را ریشه کن برخاک دیدگان گلپرورت ......ای تن وجان من!......ای سبزچشم سبزینه ی من!.....بگذار، ازخم پیچک مژگان خمیده ی آهووشت بیاویزم این تاردل وحشی ام را....... تا به هرپلک زدن، صدای عشق را بنوازی درصمفونی تپش های قلبم......ای آهنگ چنگ جنگ میدان عشق من! بکش طناب این ناقوس کلیسای سینه ی ساکتم را تا روح فرزند مریم دمیده شود دررگ روح روان مرده ام وزنده کند مرا فقط برای زنده ماندن برای تو.......ای زندگانی من! آه، چگونه احساس چشمان خسته ام را بیان کنم که هرلحظه این دوکاسه ی پرخونم را می بندم تا که شاید این چشمان بسته ام ببینند چشمان بازترا........ای زیباترین زیبای عالم زیبای من! دوستت دارم ......زیبا دوستت دارم....... ای رنگ من ولعاب من!...... ای عطرمن وگلاب من!...... ای عشق من وشباب من! ......... ای اجرمن وصواب من!...... ای عکس من ونقاب من!......ای چنگ من ورباب من!...... ای موج من وحباب من!...... ای کلک من وکتاب من!..... ای قوی من وعقاب من!...... ای سرّ من و غیابب من ......ای قرب من وغراب من!........ ای سوی من وسراب من!.......دوستت دارم..... دوستت دارم....... ای عزیزترین عزیزدل من! اگربخواهم از تو نویسم، تمام صرف عالم عشق صرف شود درخم یک تارموی بی وصفت......... ولی هرگزحرف نگردد درهیچ قالب صرف....... که تو اقیانوس نحوی.......ودیوان صَرف صِرفی.....


ارسال شده در توسط حوران

مثل دریا باید بود ...... وچون ماهی در عمق، عمیق شنا باید کرد .........


.......خوب بفهم وبعد بخوان ... بقدری تسط پیدا کن که استادملسط شوی ......


...می توان پس بتوان وبدان .......


....انشالله پیروزی خواهد رسید ..... وپیروزی در خود انسان است نه دردیگری.......


....بهترین اخلاق را داشته باش تا به پیروزی برسی......


... خدایا کمکم کن .....فقط به امید تو .....وفقط به تو توکل می کنم ....

 

(حوران).....

 

 


ارسال شده در توسط حوران
   1   2   3      >